Polítiques de Compliance

Codi de Conducta: la Fundació s’ha dotat voluntàriament d’un Codi de Conducta on exposa un conjunt de normes i principis d’actuació institucional que la Fundació ha d’aplicar en tots els àmbits de la seva activitat i per a tots els seus integrants i col·laboradors, amb la finalitat d’explicitar la seva cultura de compliment ètic

Programa de Compliment Penal: la Fundació ha implantat un Programa de Compliment Penal, el qual constitueix un mecanisme per a la prevenció i mitigació dels riscos als quals la Fundació es trobi exposada, alhora que es determinen les conductes i expectatives de comportament que la Fundació exigeix i espera dels seus integrants, col·laboradors, beneficiaris i proveïdors per a donar compliment total a les exigències de prevenció del delicte.

Prevenció del Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme: la Fundació compta amb un Protocol de Procediments per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i el finançament del terrorisme conscient de les seves obligacions i responsabilitats, i aplicant els adequats i efectius mecanismes de control.

Altres mesures: la Fundació posseeix Altres Mesures de prevenció del delicte; i ha implementat un protocol antifrau i anticorrupció, un protocol d’actuacions en conflictes d’interès, així com un codi ètic per a proveïdors, adequats a les actuacions que desenvolupa i els beneficiaris amb els quals col·labora.

Canal de Comunicacions: la Fundació disposa d’un canal de comunicacions on, de manera confidencial però no anònima, els Integrants de la Fundació, Col·laboradors, Beneficiaris i Proveïdors, puguin manifestar o comunicar si és el cas, qualsevol fet o comportament irregular en l’acompliment de la seva activitat.